Công bố danh sách
 
​DS thuc hanh dược Nha thuoc tay Tuan Thuy.pdf
 
​DS thuc hanh dược Nha thuoc PKĐK Phuc Tam 2.pdf
 
​DS hanh nghe PKDK PF4.pdf
 
​DS hanh nghe BVDK Van Phuc 1 _17-12-2020.pdf
 
​DS hanh nghe PKDK Van Phuc 1_17-12-2020.pdf
 
​DS hanh nghe BVDK AN PHU _21-12-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Long My Chau _30-12-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc PKDK CHau Thanh _28-12-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Linh Đan _18-12-2020.pdf
 
 
 
Ảnh
Video