Quản lý dược - Mỹ phẩm
 
Ngày 23/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-BYT về việc ban hành Dược thư Quốc gia Việt Nam, xuất bản lần thứ 3. Nội dung bao gồm 743 chuyên luận thuốc và 25 chuyên luận chung.
 
BỘ Y TẾ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5948/QĐ-BYTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TƯƠNG TÁC ...
 
 
 
Ảnh
Video