Lịch làm việc ngày
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021NewLịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/03/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01-03 den 05-03-2021.pdf


Thứ hai 01/03/2021:​
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp, làm việc với lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH về công tác phối hợp trong phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Hà), P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng uỷ Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ sở, BT các chi bộ.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
Thứ ba 02/03/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Kiều Oanh  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
Thứ tư 03/03/2021.
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ giao quân năm 2021 huyện Phú Giáo
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 04/03/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại (Nội dung 1 theo Lịch Tỉnh uỷ).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CT. Hội đồng.
 Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 05/03/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/02/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 22-02 den 26-02-2021.pdf


Thứ hai 22/02/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Giao ban Liên đoàn lao động tỉnh.
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn PLCĐ.           
  
2-10 giờ 00: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, Đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Hùng, Cn Hữu.
 * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY và theo Giấy mời số 08/GM-SYT ngày 19/2/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 23/02/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn của tỉnh đi thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021 (Theo KH số 235/KH-SLĐTBXH ngày 14/1/2021 của Sở Lao động - TBXH).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (Đoàn số 3).
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND TP. Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 24/02/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 25/02/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nội dung 1 và 2 (theo lịch Tỉnh ủy từ ngày 22/02/2021 - 26/02/2021)
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 26/02/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đàm Xuân Huy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

DỰ THẢO-  LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021Lịch làm việcDỰ THẢO-  LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/02/2021 21:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao-Lich So Y te 08-2 den 19-2-2021.pdf


Thứ hai 08/02/2021:
Sáng:​
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trường  B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
 8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 09/02/2021 (28 tháng chạp):
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly và khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Chương trình 01-CTr/VPTU của VP Tỉnh uỷ).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: BS Phạm Anh Tùng – Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trần Trúc Linh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 10/02/2021 (29 tháng chạp):
Sáng:
1-Công chức Cơ quan Sở Y tế nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trực tết theo Thông báo số 13/TB-SYT ngày 03/02/2021 từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021.
  
Tối:
1-19 giờ: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly và khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Chương trình 01-CTr/VPTU của VP Tỉnh uỷ).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Đường Trần Văn Ơn, P. Phú Hoà, TP.TDM.
 Xe: Đ/c Hậu.
 
Thứ năm 11/02/2021(30 tháng chạp):
Tối:  
1-20 giờ: Dự họp mặt đêm giao thừa đón Tết cổ truyền xuân Tân Sửu 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 17/02/2021(Mùng 6 Tết):
Sáng:
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-9 giờ 00: Họp mặt đầu năm cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, các phòng CN sở, Công đoàn Ngành
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc– Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
Thứ năm 18/02/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh– Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến – Khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 19/02/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương– Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi – Khoa Lão học, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/02/2021 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01-02 den 05-02-2021.pdf

Thứ hai 01/02/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 ​Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
5-12 giờ 30: Thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Thiết.   
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước.
  
Thứ ba 02/02/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Hùng - CVP, Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.     
 Xe: Đ/c Hậu
  
Thứ tư 03/02/2021.
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo Thông báo điều chỉnh số 29/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh).
 Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 04/02/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Sở Y tế thăm BV. YHCT và BV.PHCN tỉnh.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, VP.
 Địa điểm: BV. YHCT và BV.PHCN tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 05/02/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/01/2021 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25-01 den 29-01-2021.pdf


Thứ hai 25/01/2021:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: Giao ban BGĐ, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Họp cán bộ chủ chốt Trường Cao đẳng Y tế.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, HT Trường CĐYT.
 Địa điểm: Trường CĐYT.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (dự kết luận, chỉ đạo).
 Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Các phòng ban, bộ phận liên quan phối hợp tự chấm điểm chỉ số CCHC Sở Y tế năm 2020 (từ 25/01 - 29/01).
 Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, các phòng, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021 (25/1 - 29/1).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, HT Trường CĐYT.
 Địa điểm: Trường CĐYT.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-13 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động, bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt, Bs Tâm - NVY.
 * Địa điểm: PKĐK Tín Đức.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 26/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị y tế ngoài tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, VP, P.KHTC, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Theo Thông báo số 07/TB-SYT ngày 21/1/2021.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.                                                                              
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 BV.YHCT tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ tư 27/01/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/01/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
28 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 26/01 - 29/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu bố trí, sắp xếp xe cho 02 đoàn.
  
38 giờ 00: Họp Hội đồng GĐYK thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 29/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thông qua dự thảo Đề án thành lập Đội cơ động xử lý sự cố giao thông và Phương án thí điểm phân luồng, cấm xe giờ cao điểm tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 26/01 - 29/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu bố trí, sắp xếp.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
3-9 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương.
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.
 * Thành phần: CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: KS Sen Việt - TP.HCM.
 Xe: Cá nhân.        
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/01/2021 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

(Du thao) Lich So Y te 18-01 den 22-01-2021.pdf

Thứ hai 18/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Sở Y tế năm 2021.
 Thành phần: BGĐ Sở, Toàn thể CBCC và khách mời (CĐNYT).
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc năm 2021-2023.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Các thành viên đơn vị mua thuốc tập trung và TK Dược các CSYT công lập.
 * Địa điểm: Hội trương BV.YHCT.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 của BCH Hội LHPNVN Tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh VIP3 - TT Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định xếp hạng BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 44/QĐ-SYT ngày 14/1/2021 và Đại diện Lãnh đạo BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị triển khai Luật phòng chống HIV/AIDS sửa đổi và hướng dẫn quản lý, sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TTKSBT.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác ngành Y tế Dầu Tiếng năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
  
3-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 19/01 - 22/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021 (19/1 - 21/1).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 20/01/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, CN Hậu.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công An tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra".
 * Thành phần: Ds Phương, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 19/01 - 22/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị người lao động năm 2021- BVĐKCS Dầu Tiếng
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK CS Dầu Tiếng.
  
Thứ năm 21/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 19/01 - 22/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu sắp xếp.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2021.     
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ sáu 22/01/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, công tác Dân tộc - Tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 19/01 - 22/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu sắp xếp.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:            
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/01/2021 23:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 11-01 den 16-01-2021.pdf


Thứ hai 11/01/2021:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 (theo Thư mời số 05/TM-UBND, ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng BV 1500 giường và các bệnh viện chuyên khoa tỉnh.
 Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các PCN, Lãnh đạo BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải  - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC Sở Y tế năm 2020.
 * Thành phần: Văn phòng (BS Hùng CVP, ThS Minh, CN Hữu, ThS Hiếu, CN Vân, CN Hậu); P.KHTC (CN Cường); Đại diện P.NVY, NVD
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.                
Thứ ba 12/01/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Các Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra các đơn vị y tế Hệ dự phòng tuyến tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định số 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, mỹ phẩm, hoá chất và HNYDTN năm 2021 từ 12/1 - 14/01.
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Phương Thảo  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 13/01/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với BTV Thành uỷ Thủ Dầu Một về việc lãnh đạo thực hiện các công trình văn hoá xã hội.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2021-2030.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Các Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra các đơn vị y tế Hệ dự phòng tuyến tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định số 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Bến Cát
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Các Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra các đơn vị y tế Hệ dự phòng tuyến tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định số 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
  
4-8 giờ 00: Học lớp cao cấp lý luận chính trị (14/1-23/1)
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 15/01/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Các Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra các đơn vị y tế năm 2020.
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định số 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đoàn 1: Đ/c Hậu, Đoàn 2:
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: TDM
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Hùng – CTT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 16/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trụ sở Hội người cao tuổi tỉnh.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

                   

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/01/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 04-01 den 09-01-2021.pdf


Thứ hai 04/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị lần thứ 4 - UBMTTQVN tỉnh Bình Dương và tổng kết công tác mặt trận năm 2020.
 ​Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường  A - UBND TP.TDM.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm  - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 05/01/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế Thuận An năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (05/01).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ tư 06/01/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội (06/01/1946 - 06/01/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh VIP2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
28 giờ 00: Dự Hội nghị Y tế toàn quốc tại Hà Nội.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, Q. Ba Đình, Hà Nội.
  
38 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số IV năm 2020, triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
 * Thành phần: Thanh tra (03 cán bộ).
 * Địa điểm: Thành phố Đà Lạt (Từ ngày 6/1 - 8/1).
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 07/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp phê duyệt kế hoạch phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC, VP, NVY, NVD; Đại diện Lãnh đạo BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Y, PYT Bàu Bàng, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Bàu bàng, Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 08/01/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất và Tổng kết công tác ngành nông nghiệp & PTTN năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn công tác chuẩn bị kiểm tra cuối năm 2020.
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT, Các bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
  
Thứ bảy 09/01/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Vimedimex
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Cty.  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                   

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/12/2020 19:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

(Du thao) Lich So Y te 04-01 den 09-01-2021.pdf

Thứ hai 04/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị lần thứ 4 - UBMTTQVN tỉnh Bình Dương và tổng kết công tác mặt trận năm 2020.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường  A - UBND TP.TDM.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm  - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 05/01/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế Thuận An năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (05/01).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ tư 06/01/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội (06/01/1946 - 06/01/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh VIP2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số IV năm 2020, triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
 * Thành phần: Thanh tra (03 cán bộ).
 * Địa điểm: Thành phố Đà Lạt (Từ ngày 6/1 - 8/1).
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 07/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp phê duyệt kế hoạch phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC, VP, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Y, PYT Bàu Bàng, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Bàu bàng, Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 08/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Tập huấn công tác chuẩn bị kiểm tra cuối năm 2020.
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT, Các bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 09/01/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Vimedimex
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Cty.  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/12/2020 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

(Du thao) Lich So Y te 28-12 den 01-01-2021.pdf

Thứ hai 28/12/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (ngày 28 và sáng 29/12).
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường  B - Tỉnh ủy.
  
2-8 - 10 giờ: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trường  B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều 
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN Y đợt 12/2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 29/12/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự các Hội nghị Chuyển đổi số ngành Y tế (từ 29/12 - 30/12).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP; Lãnh đạo BVĐK tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Họp tham mưu xử lý ý kiến đề xuất của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương về ngân sách hỗ trợ chênh lệch học phí giữa HSSV trong tỉnh và ngoài tỉnh.
 * Thành phần: P.KHTC dự.
 * Địa điểm: Sở Lao động - TB&XH.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu        
  
6-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (29/12 - 30/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trần Trúc Linh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN Y đợt 12/2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp định giá, xử lý tài sản bị tịch thu do VPHC
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Cục QLTT tỉnh.
  
  
Thứ tư 30/12/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Hiếu - Văn phòng.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Đại hôi CĐCS BV Đa khoa Quốc tế Becamex.
 * Thành phần: Đ/c Hồng, Đ/c Minh - CĐNYTdự
 * Địa điểm: BV Đa khoa Quốc tế Becamex.
 
Thứ năm 31/12/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp về Đề án thành lập Trạm Y tế liên phường.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Đại diện các phòng CN sở, Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một: Giám đốc, TP: KHNV, TCHC; Trưởng các Trạm Y tế: Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Phú Lợi, Phú Mỹ.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác "Dân vận khéo" nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Tổng kết "Dân vận khéo" năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.Nghiệp vụ Y, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
 Xe:
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng uỷ mở rộng, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng  viên năm 2020.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ, Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ sáu 01/01/2021
Sáng:
1-Nghỉ tết Dương lịch (theo Thông báo số 297/TB-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh).
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)​
21/12/2020 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 21-12 den 25-12-2020.pdf


Thứ hai 21/12/2020:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị triển khai thi hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt có liên quan.
 Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Thanh tra, Các PCN sở, đại diện các đơn vị, công ty, cơ sở hành nghề (theo Giấy mời).
 Địa điểm: Hội trường  UBND TP Thủ Dầu Một.
  
2-9 giờ 00: Họp công tác tổ chức và thông qua Đề án Trạm Y tế liên phường thuộc TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CT.CĐNYT, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều 
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng uỷ mở rộng, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng  viên năm 2020.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ, Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2020
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà -  PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
  
  
Thứ ba 22/12/2020:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Hùng - CVP, Đ/c Hồng - CT.CNĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu (CBCC tập trung tại Sở Y tế cũ).
  
2-8 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với Đảng ủy và tập thể và cá nhân Lãnh đạo, quản lý Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế; Trưởng các PCN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo "Nông nghiệp công nghệ cao 4.0".
 * Thành phần: Ủy quyền ThS Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động dự án RAI2E
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: KS Thắng Lợi, Thích Quảng Đức, TP.Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 30: Họp rà soát bảng lương năm 2021 các đơn vị trực thuộc sở.
 * Thành phần: Văn phòng Sở Y tế, CB làm công tác tiền lương các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (các đơn vị chuẩn bị bảng lương để rà soát).
 * Địa điểm: Tầng 1 - Khu B - Trung tâm hành chính tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (22/12 - 24/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản: Hướng dẫn sử dụng chức năng phản hồi trạng thái xử lý văn bản theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, ký số theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP trên phần mềm QLVB; tập huấn các chức năng, phân hệ được nâng cấp bổ sung.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, CN Hậu.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 23/12/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).
 * Thành phần: BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Thường trực Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó các phòng SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tham gia Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, chuẩn văn minh đô thị năm 2020 (23-25/12).
 * Thành phần: Bs Tâm -P.NVY (theo 190/KH-BCĐ ngày 02/12/2020).
 * Địa điểm: Thuận An, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đoàn phúc tra.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát xã hội về triển khai thực hiện Luật Trẻ em đối với UBND cấp huyện.
 * Thành phần: Bs Tâm -P.NVY.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
 Xe: Tỉnh đoàn.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:         
  
6-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp góp ý Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.                       
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng.
 
Thứ năm 24/12/2020
Sáng:
  
  
1-8 giờ 00: Họp BTC Giải Việt dã và Giải xe đạp THBD năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Đài PTTH Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 - BHXH.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp kiểm tra việc triển khai dự án xây dựng BVĐK Phúc Lộc Thọ của Cty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Sở Y tế, Sở XD, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Chi cục QL đất đai, Cục thuế tỉnh, UBND TP.Dĩ An, UBND Phường Tân Đông Hiệp, Cty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-9 giờ 00: Họp lấy ý kiến hội đồng tư vấn thẩm định dự toán của dự án thiết bị BVĐK 1500 giường.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC, BVĐK tỉnh, Đại diện Sở : Tài chính, Xây dựng, KHĐT, Ban QLDA tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 30: Dự Hội thảo hướng dẫn triển khai Quyết định 3142/QĐ-BYT ngày 20/7/2020 về kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối, sử dụng vaccin phòng đại dịch cúm.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo TT.KSBT dự.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, 33 Cao Thắng, Q3, TP.HCM.
  
6-8 giờ 00: Hội thảo quản lý chất thải y tế (24-25/12).    
 * Thành phần: ThS Hiền- P.NVY.
 * Địa điểm: TP. Đà Lạt.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định các Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y, PYT Thuận An, Dĩ An.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/12/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp giải quyết các vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm của các bệnh viện.                                                   
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P.NVD, NVY, KHTC và Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.        
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT. TP Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy- BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN Y đợt 12/2020.
 * Thành phần: Thành viên HĐ.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Huỳnh Thanh Hà

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
18/12/2020 19:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 21-12 den 25-12-2020.pdf


Thứ hai 21/12/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị triển khai thi hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt có liên quan.
 Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Thanh tra, Các PCN sở, đại diện các đơn vị, công ty, cơ sở hành nghề (theo Giấy mời).
 Địa điểm: Hội trường  UBND TP Thủ Dầu Một.
  
2-9 giờ 00: Họp công tác tổ chức và thông qua Đề án Trạm Y tế liên phường thuộc TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CT.CĐNYT, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều 
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng uỷ mở rộng, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng  viên năm 2020.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ, Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2020
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà -  PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
  
  
Thứ ba 22/12/2020:
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Hùng - CVP, Đ/c Hồng - CT.CNĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu (CBCC tập trung tại Sở Y tế cũ).
  
2-8 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với Đảng uỷ và tập thể, cá nhân Lãnh đạo, quản lý Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ, BGĐ Sở Y tế; Trưởng các PCN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo "Nông nghiệp công nghệ cao 4.0".
 * Thành phần: Uỷ quyền ThS Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động dự án RAI2E
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: KS Thắng Lợi, Thích Quảng Đức, TP.Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 30: Họp rà soát bảng lương năm 2021 các đơn vị trực thuộc sở.
 * Thành phần: Văn phòng Sở Y tế, CB làm công tác tiền lương các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (các đơn vị chuẩn bị bảng lương để rà soát).
 * Địa điểm: Tầng 1 - Khu B - Trung tâm hành chính tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (22/12 - 24/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản: Hướng dẫn sử dụng chức năng phản hồi trạng thái xử lý văn bản theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, ký số theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP trên phần mềm QLVB; tập huấn các chức năng, phân hệ được nâng cấp bổ sung.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, CN Hậu.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 23/12/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Tham gia Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, chuẩn văn minh đô thị năm 2020 (23-25/12).
 * Thành phần: Bs Tâm -P.NVY (theo 190/KH-BCĐ ngày 02/12/2020).
 * Địa điểm: Thuận An, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đoàn phúc tra.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát xã hội về triển khai thực hiện Luật Trẻ em đối với UBND cấp huyện.
 * Thành phần: Bs Tâm -P.NVY.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
 Xe: Tỉnh đoàn.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp góp ý Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.                         
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng.
 
Thứ năm 24/12/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp BTC Giải Việt dã và Giải xe đạp THBD năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Đài PTTH Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 - BHXH.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp kiểm tra việc triển khai dự án xây dựng BVĐK Phúc Lộc Thọ của Cty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Sở Y tế, Sở XD, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Chi cục QL đất đai, Cục thuế tỉnh, UBND TP.Dĩ An, UBND Phường Tân Đông Hiệp, Cty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-9 giờ 00: Họp lấy ý kiến hội đồng tư vấn thẩm định dự toán của dự án thiết bị BVĐK 1500 giường.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.KHTC, BVĐK tỉnh, Đại diện Sở : Tài chính, Xây dựng, KHĐT, Ban QLDA tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 30: Dự Hội thảo hướng dẫn triển khai Quyết định 3142/QĐ-BYT ngày 20/7/2020 về kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối, sử dụng vaccin phòng đại dịch cúm.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo TT.KSBT dự.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, 33 Cao Thắng, Q3, TP.HCM.
  
6-8 giờ 00: Hội thảo quản lý chất thải y tế (ngày 24 - 25/12).       
 * Thành phần: ThS Hiền- P.NVY.
 * Địa điểm: TP. Đà Lạt.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định các Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y, PYT Thuận An, Dĩ An.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/12/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp giải quyết các vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm của các bệnh viện.                                                     
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P.NVD, NVY, KHTC và Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT. TP Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy- BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN Y đợt 12/2020.
 * Thành phần: Thành viên HĐ.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà


 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/12/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 14-12 den 19-12-2020.pdf

Thứ hai 14/12/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020: Chi bộ Chi cục ATVSTP
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - PBTĐU.
 Địa điểm: Hội trưởng Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch mất cân bằng giới tính khi sinh (13/12 - 16/12).
 Thành phần: Bs Tâm - NVY.
 Địa điểm: TP Đà Lạt.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều 
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020: Chi bộ Văn phòng Sở Y tế
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - BT.Đảng ủy, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 15/12/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo Chương trình hành động đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kinh phí thuốc chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và thành viên Tổ Xác minh tiền thuốc.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp giải quyết đề xuất đối với khu đất cho CA TP.HCM.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, CV số 2910/SYT-KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh BD.
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT, P.NVY.                         
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo hướng dẫn thực hiện Quyết định của Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng chức năng, nhiệm vụ Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Cửu Long - Cần Thơ.
 Xe: TT.KSBT.
  
6-7 giờ 30: Tham gia học lớp CCCT (từ 15/12 đến 24/12/2020)
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (15/12-17/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ, Bs Hùng - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi uỷ Chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020: Chi bộ TT Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - BT.Đảng ủy, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản.
  
Thứ tư 16/12/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thông qua Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương (thuốc Generic).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Thành viên đơn vị mua thuốc tập trung theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 15/07/2019; Trưởng khoa Dược các cơ sở y tế công lập.
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 30: Hội nghị Tổng kết các đề án thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.
 * Thành phần: P. NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một. 
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Ban chỉ đạo tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
 
Thứ năm 17/12/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thành viên BCĐ 138 tỉnh dự Hội thảo công tác phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh (Theo GM 134/GM-UBND ngày 11/12/2020).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp và tham luận về triển khai công tác phòng ngừa, phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 * Thành phần: Công đoàn ngành dự và tham luận.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy -  Công an tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Giám định Y khoa.
  
4-8 giờ 00: Họp thống nhất phương án giải quyết với dự án xây dựng Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, VP Sở, và theo công văn số 2909/SYT-KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 30: Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm 2020-2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền- P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm GDTX&BDNV tỉnh (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức, TP.Thủ Dầu Một).
  
6-7 giờ 30: Thẩm định các Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y, PYT Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
          
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, HT Trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
Thứ sáu 18/12/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Khảo sát nhu cầu tăng giường điều trị tại BV Medic.
 * Thành phần: Phòng KHTC, P.NVY.
 * Địa điểm: BV Medic.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ bảy 19/12/2020
Sáng:
  
  
1-7 giờ 30: Tham gia tập huấn cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Phòng NVD, Phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.                                 
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho công ty cổ phần logictic dược phẩm Đông Á.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An.
 Xe: Công ty.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/12/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 07-12 den 11-12-2020.pdf

Thứ hai 07/12/2020:
Sáng:
1-​8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trưởng B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều 
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - BT.Đảng ủy, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
2-14 giờ 00: Sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020 và cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ và công chức cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm, đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Bí thư - Thủ trưởng đơn vị.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp Ban Giám đốc TT.CSSKSS.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
5-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp đánh giá, phân loại Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Bến Cát.
 * Thành phần: CN Hữu - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-13 giờ 30: Phúc tra kết quả đánh giá phân loại CĐCS, bình xét thi đua khen thưởng năm 2020.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, CT hoặc PCT CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
Thứ ba 08/12/2020:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (từ 8/12 - 10/12).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng các Bệnh viện đã đầu tư hoàn thành (Tổ kiểm tra giám sát theo QĐ 3013/QĐ-UBND).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Tập trung tại sảnh Tầng 01 - TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát của Viện Pasteur TP.HCM về công tác tiêm chủng.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Nghiệp vụ Y.   
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
4-8 giờ 30: Các Tổ đảng tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: Các Tổ đảng thuộc Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Sở Y tế
  
5-8 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp đánh giá, phân loại Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên.                                        
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về HNYDTN đợt 3 năm 2020 (8/12-10/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: BS Nguyễn Ngọc Hùng - PBT.Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông Y.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng CĐNYT.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Minh, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
Thứ tư 09/12/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - PBTĐU.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em/sức khỏe sinh sản năm 2020 (Từ 9/12 đến 11/12/2020).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và theo GM 965/GM-BYT ngày 27/11/2020.
 * Địa điểm: Tỉnh Bình Định.
  
3-8 giờ 30: Tham dự Hội thảo xây dựng quy trình và bộ công cụ kiểm tra chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Phòng NVY, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Nhà khách Quốc hội (165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM).
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00:  Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2021.
 * Thành phần: Ủy quyền Trung tâm SKLĐMT tỉnh dự.
 * Địa điểm: Tây Ninh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  -Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp đánh giá, phân loại Ban Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
  
2-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - PBTĐU.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
Thứ năm 10/12/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - PBTĐU.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
2-8 giờ 30: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức lễ hội ẩm thực lần thứ III, tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở VHTT&DL.
  
3-8 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp đánh giá, phân loại Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Dĩ An.
 * Thành phần: CN Hữu - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Họp Cụm thi đua số 3.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn ngành Dệt May.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định các Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thành Hà - PGĐ Sở, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Ban Dân vận Tỉnh ủy (Tầng 19, Tháp B).
  
2-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - PBTĐU.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
Thứ sáu 11/12/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 (8 dự án thành phần).
 * Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các PCN; Giám đốc các đơn vị : CDC, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, Chi cục ATVSTP, DS-KHHGĐ; Mời dự: Sở Tài chính, Sở KHĐT.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - BT.Đảng ủy, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tập huấn QTUX, QCDC, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Cần Thơ.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Phương Ngân - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 12/12/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc công ty.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 Xe: Công ty.        

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/11/2020 19:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30-11 den 05-12-2020.pdf


Thứ hai 30/11/2020:​
Sáng:
1-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Tài, ThS Phúc - Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 Xe: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (30/11/2020 đến 04/12/2020)
 * Thành phần: ThS Chinh - Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
Chiều 
1-13 giờ 30: Hội nghị Sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 Xe: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
  
Thứ ba 01/12/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở; Bs Hà - PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và thành phần theo thư mời 127/TM-UBND ngày 26/11/2020.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (Tầng 20, tháp B, TTHC tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Hội nghị triển khai công tác mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá theo thông tư 15/2020/TT-BYT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận- PGĐ Sở; Ds Quốc –TP.NVD; Đại diện Lãnh đạo và Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Khách sạn T78, số 145 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Tài, ThS Phúc-Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
4-8 giờ 30: Tập huấn Hướng dẫn lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế (02 ngày 01/12/2020-02/12/2020).
 * Thành phần: ThS Hiền - Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Khách sạn Đại Nam Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM.
 * Xe: Cá nhân
  
5-8 giờ 00: Tham dự trao hỗ trợ cho ĐVCĐ, CNLĐ làm việc tại Bình Dương có gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi bão, lũ và Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/12/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thông qua Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương (thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, vị thuốc cổ truyền).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Thành viên đơn vị mua thuốc tập trung theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 15/07/2019; Trưởng khoa Dược các cơ sở y tế công lập.
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.         
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở (TV. BCĐ), ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 00:  Kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Tài, ThS Phúc - Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Dược, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình -Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/12/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thống nhất chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, BT.ĐU.
 * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Glomed.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định y khoa (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa
  
4-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Tài, ThS Phúc-Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng
 Xe: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
  
5-7 giờ 30: Thẩm định các Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng.
 Xe:Đ/c Hậu
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 04/12/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cả ngày).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Phúc tra kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2020 (15 đơn vị đã đăng ký đầu năm 2020).
 * Thành phần: Đại diện Ban Thường vụ, Ban Nữ công CĐNYT; Đại diện Chi cục Dân số KHHGĐ; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban nữ công CĐCS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 05/12/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp cùng Chủ tịch UBND tỉnh nghe các sở ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TV. Ban ATGT tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/11/2020 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 23-11 den 27-11-2020.pdf

Thứ hai 23/11/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, Văn phòng (TC).
 * Thành phần: BGĐ, Văn phòng (TC).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bs Tài, ThS Phúc,
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Bộ CHQS tỉnh
  
3-8 giờ 00: Giám sát triển khai tập huấn phần mềm duy nhất tại Trạm Y tế
 * Thành phần: Bs Tùng, ThS Chinh (P.KHTC).
 * Địa điểm: Bàu Bàng, Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác HAIVN.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Tiếp và làm việc với Báo Bình Dương về công tác tuyên truyền lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, VP, KHTC, NVY, NVD, TT. KSBT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 24/11/2020:
Sáng:
  
1-6 giờ 00: Đoàn công tác Sở Y tế làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Y tế và BVĐK tỉnh Đồng Nai.
 * Thành phần: Theo Công văn số 2761/SYT-VP ngày 19/11/2020.
 * Địa điểm: Sở Y tế và BVĐK tỉnh Đồng Nai.
 Xe: Đ/c Hậu (Các Đ/c tập trung tại Sở cũ lúc 6 giờ).
  
2-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bs Tài, ThS Phúc,
 * Địa điểm: Xã Tân Thành - TTYT Bắc Tân Uyên.
 Xe: Bộ CHQS tỉnh
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra tại Phòng Y tế TP.TDM năm 2020 (từ ngày 24/11-26/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một, Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 25/11/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 26 mở rộng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban VHXH - HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình kỳ họp HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B - TTHC).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật số 49 và 51.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Giám sát triển khai tập huấn phần mềm duy nhất tại Trạm Y tế
 * Thành phần: Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn phần mềm báo cáo thống kê lĩnh vực SKSS.
 * Thành phần: ThS Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc công ty.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp xét cấp CCHN đợt 11/2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 26/11/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: TS Chương - PGĐ Sở, Bs Hùng, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bs Tài, ThS Phúc,
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Bộ CHQS tỉnh
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ và bổ sung DMKT cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVY, PYT TDM, PYT Tân Uyên, Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Tham gia Ban Giám khảo Hội thi "Nét đẹp áo trắng" năm 2020 tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 27/11/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, Bs Tài, ThS Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe:
  
2-7 giờ 30: Dự Lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo-Nhà Điều hành ĐHQG.TP.HCM
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
4-8 giờ 30: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác văn thư  lưu trữ.
 * Thành phần: Văn phòng.
 * Địa điểm: TP.HCM.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-18 giờ 00: Dự Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ III/2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở
 * Địa điểm: Sân vận động tỉnh BD.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;                           

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/11/2020 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16-11 den 20-11-2020.pdf

Thứ hai 16/11/2020:​
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
3-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng Trưởng, Phó phòng và tương đương.
 * Thành phần: ThS Chinh - PTP.KHTC (từ ngày 16/11-20/11).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy Sở Y tế, BT các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-16 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Lễ công bố ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di dộng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến -  BHXH tỉnh.
  
Thứ ba 17/11/2020:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham gia công tác kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cùng với Đoàn kiểm tra của QK7.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Phường Vĩnh Tân - Tx Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
  
2-8 giờ 00: Khảo sát giao tăng chỉ tiêu giường bệnh TTYT Tân Uyên.
 * Thành phần: P.KHTC, Đại diện Sở KH&ĐT.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân (Bs Tùng).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tập huấn nghiệp vụ thanh tra và công tác phòng chống tham nhũng.                                                                                                            
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh Thanh tra, CN Hải - TTV.
 * Địa điểm: Viện Pasteur TP.HCM.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: TS Chương - PGĐ Sở, ThS Hiền.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Cá nhân (ThS Hiền).
  
5-7 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe: Cá nhân (ThS Chinh).
  
6-7 giờ 00: Tập huấn công tác tư vấn pháp luật (1 ngày).
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: 499 - Yersin, P.Phú Cường.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đặng Hồng Quân - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 18/11/2020.
Sáng:
1-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bs Tài, ThS Phúc,
 * Địa điểm: P.Tân An - TP.TDM.
 Xe: Bộ CHQS tỉnh
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra tại Phòng Y tế TP.TDM năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: TP.Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc Cty DP GDP.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Khai giảng và nhập học lớp CCLLCT (18-27/11/2020).
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
Thứ năm 19/11/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Tân Sửu năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thống nhất kế hoạch bình ổn giá thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sở Công Thương - Tầng 8, Tháp A - TTHC.
  
3-8 giờ 30: Họp thống nhất kế hoạch tổ chức "Liên hoan ẩm thực BD"
 * Thành phần: Ủy quyền P.NVY dự.
 * Địa điểm: Sở VH, TT và Du Lịch - Tầng 12B, Tháp A - TTHC.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa
  
5-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2020 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B - TTHC).
  
Thứ sáu 20/11/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, Bs Tài, ThS Phúc.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ và bổ sung DMKT cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVY, PYT TDM, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/11/2020 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09-11 den 14-11-2020.pdf


Thứ hai 09/11/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp về việc trình UBND tỉnh Đề án Bệnh viện 1500 giường.
 * Thành phần: BGĐ Sở; BGĐ BVĐK tỉnh; P.KHTC, NVY, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thông qua danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương theo hướng dẫn Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, các thành viên đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh BD.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ ba 10/11/2020:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị tổng kết các chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 và các Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận- PGĐ Sở, Ths Hiếu - VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo góp ý kế hoạch hành động quốc gia về CSSKBM, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận- PGĐ Sở; TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Ks Sunshine Antique, Q1, TP.HCM.
 Xe: Đi chung xe TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 30: Dự Lễ công bố sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2020.        
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: UBND TP Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Hỗ trợ chương trình cải tiến chất lượng xét nghiệm.             
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 Xe: Các đơn vị Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra tại Phòng Y tế TP.TDM năm 2020 (ngày 10/11/2020 đến 12/11/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03
 * Địa điểm: TP.Thuận An, TX Tân Uyên, TX, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
6-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: TS Chương - PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
8-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo
 Xe:
  
9-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Thứ tư 11/11/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy Sở Y tế, BT các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: TS Chương - PGĐ Sở, Bs Tài, ThS Phúc.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 12/11/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 25 mở rộng.
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-7 giờ 30: Tham dự Lễ phát động và nói chuyện chuyên đề nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận- PGĐ Sở, Ths Hiếu - VP.
 * Địa điểm: Hội trường A, UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
4-9 giờ 30: Họp thống nhất điều chỉnh dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB BHYT năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo P.NVY..
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.
 * Thành phần: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bs Tài, ThS Phúc,
 * Địa điểm: Tân Hiệp, Tân Uyên.
 Xe: Bộ CHQS tỉnh
  
6-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận, PGĐ Sở, Bs Hùng - CVP, ThS Hiền.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận, PGĐ Sở, Bs Hùng - CVP, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13  giờ 30: Dự họp cùng lãnh đạo tỉnh để báo cáo về tiến độ xây dựng đề án hoạt động của Bệnh viện đa khoa 1.500 giường.
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT; TS Văn Quang Tân - Giám đốc BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 13/11/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh).
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát (sáng) và BVĐK Mỹ Phước (chiều).
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết một số vấn đề trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ bảy 14/11/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 (theo Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 6/11/2020 của MTTQVN tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: VP Khu phố 1 - Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/10/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02-11 den 07-11-2020.pdf


Thứ hai 02/11/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN.
 * Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
 ​* Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
Thứ ba 03/11/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của công ty Rousel, công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở, P.NVD, P. KHTC và khách mời (có giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Phúc tra xã tiến tiến về YHCT.                                            
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo SYT, P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: TTYT Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm ttra tại Phòng Y tế TP.TDM (ngày 03/11/2020 đến 05/11/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, TT.KSBT, PA.03
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư về Vị trí việc làm, và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm y tế.
 * Thành phần: ThS Hiếu-VP Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33, Cao Thắng, Quận 3.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị giới thiệu bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Tập thể BGĐ Sở; Trưởng, Phó các phòng Sở Y tế; Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế; Giám đốc, các Phó Giám đốc, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các đơn vị trực thuộc (Yêu cầu các đồng chí tham dự đầy đủ, lịch này thay Giấy mời).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ tư 04/11/2020.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo về việc mua thuốc chữa bệnh năm 2017 của Sở Y tế (theo Thư mời số 114/TM-UBND của UBND tỉnh ngày 30/10/2020).
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, P.Nghiệp vụ Dược và Cán bộ hưu (có Thư mời riêng).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ năm 05/11/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị đánh giá tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận, PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp sơ kết, đánh giá kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu ngoại viện 115 qua hệ thống đường dây nóng 1022 của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC, P.NVY, VP; Đại diện lãnh đạo và kíp trực, điều hành các đơn vị y tế thực hiện cấp cứu ngoại viện 115.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT-TT (36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi).
Thứ sáu 06/11/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 24 mở rộng.
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ khánh thành nhà máy GMP-WHO Trường Thọ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở
 * Địa điểm: Đường số 26, KCN VSIP II-A, P.Vĩnh Tân, Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020 (TTYT Dầu Tiếng và BVĐK CS Dầu Tiếng).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở, Bs Tài, ThS Hiền, ThS Phúc (P.NVY).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dầu Tiếng.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020 (CDC, TTGĐYK, TTPY, TTKN, TT.SKLĐMT).
 * Thành phần: TS Chương- PGĐ Sở, Bs Hùng, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Họp góp ý, rút kinh nghiệm trong tuyển sinh theo đặt hàng đào tạo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: CN Hữu, ThS Hiếu-Văn phòng Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân
  
6-8 giờ 00: Tập huấn Thông tư 20 và Thông tư 37 của Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Tùng, ThS Chinh - P.KHTC.
 * Địa điểm: Vũng Tàu (6/11-8/11).
 Xe: Cá nhân
  
7-8 giờ 00: Thẩm định phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, thành viên theo thư mời.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 Xe:
  
8-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo
 Xe:
  
9-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 07/11/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tập huấn công tác đấu thầu ngành Y tế Bình Dương năm 2020
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế; Đại diện VP.UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Thanh tra tỉnh, BHXH tỉnh, Phòng TCKH các UBND huyện, thị, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; BVĐK CS Dầu Tiếng, BV. QY4, Mỹ Phước; Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác đấu thầu Sở Y tế.
 * Địa điểm: KS Gold Star (số 37 - Hùng Vương, Phú Cường, TDM).
 Xe: Đ/c Hậu (Ds Thúy đón cán bộ Cục QLD - Bộ Y tế ngày 6/11).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/10/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 26-10 den 31-10-2020.pdf


Thứ hai 26/10/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bí thư, PBT Đảng ủy; BGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn triển khai phần mềm HSSK điện tử (26 &27/10).
 * Thành phần: Các BV tuyến tỉnh, BV ngành, BV ngoài công lập; các PCN sở : KHTC, NVY, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng trưởng, phó phòng và tương đương.
 * Thành phần: Bs Đạt - PTP.NVY, CN Cường - PTP.KHTC, ThS Hiếu - CV Văn phòng (26/10-30/10).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 27/10/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Bình Dương (2011 -2020).
 * Thành phần: BGĐ Sở; BV.YHCT, Các phòng CN, và theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND Thành phố Thủ Dầu Một.
 (Trang phục: Nam áo sơ mi trắng, nữ áo dài).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 - Ban chấp hànhTrung ương Đảng khóa XII và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.                                                                                                   
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm ttra tại Phòng Y tế TP.TDM (ngày 27/10/2020 đến 29/10/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, TT.KSBT, PA.03
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ tư 28/10/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam và tổng kết quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm VHNT tỉnh (05, đường 30/4, Phú Hòa).
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán, điều trị của PKĐK Nhân Nghĩa đối với BN Phạm Nguyễn An An
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ số 904/QĐ-SYT ngày 21/10/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử ngành y tế (02 ngày: 28 & 29/10/2020).
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: 135 - Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020 mở rộng.
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Giám sát chuyên đề.
 * Thành phần: Theo QĐ số 23/QĐ-CĐYT ngày 7/8/2020 của CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ năm 29/10/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở, ThS Hiền, và các Tổ phục vụ theo Công văn số 29-CV/TU ngày 23/10/2020 của Tỉnh ủy.
 * Địa điểm: Hội trường tầng trệt - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.
  
2-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hà- PGĐ Sở, Bs Tài, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên giáo nữ công.
 * Thành phần: Đ/c Hồng, Minh, Giang (CĐNYT), Ban Nữ công CĐNYT, đại diện BNC CĐCS BVĐK tỉnh, BVĐK  QT Becamex.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương (D19, KDC Vietsing, P. An Phú, TP. Thuận An).
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 30/10/2020
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp cán bộ chủ chốt của ngành Y tế lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm Giám đốc sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở; Trưởng, Phó các phòng sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT năm 2020.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Phúc.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Dự Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Viễn thông Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Giám sát chuyên đề.
 * Thành phần: Theo QĐ số 23/QĐ-CĐYT ngày 7/8/2020 của CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS TTYT Dầu Tiếng.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: đi chung xe Đ/c Hậu đi Bàu Bàng.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 31/10/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Dự Lễ tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ" tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm VHNT tỉnh (05, đường 30/4, Phú Hòa).
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

                      GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/10/2020 20:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 19-10 den 23-10-2020.pdf

​Thứ hai 19/10/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020.
 * Thành phần: Theo Công văn số 2407/SYT-KHTH ngày 13/10/2020
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng cộng sản Việt Nam (15/10/1930 - 15/10/2020).
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
3-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng trưởng, phó phòng và tương đương.
 * Thành phần: Bs Đạt - PTP.NVY, CN Cường - PTP.KHTC, ThS Hiếu - CV Văn phòng (19/10-23/10).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 20/10/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng xét cấp Giấy chứng nhận lương y.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Bv YHCT, BVĐK tỉnh, Phòng NVY và các thành viên theo QĐ 856/QĐ-SYT ngày 08/10/2020 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                                 
  
2-9 giờ 30: Họp BTC tổng kết 10 thực hiện kế hoạch phát triển YDCT.     
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; các thành viên theo QĐ 842/QĐ-SYT ngày 06/10/2020 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Giám sát chuyên đề.
 * Thành phần: Theo QĐ số 23/QĐ-CĐYT ngày 7/8/2020 của CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS Trung tâm Kiểm ngiệm.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (ngày 20/10/2020 đến 22/10/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVD, Cục QLTT, Ban QLCKCN, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/10/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn triển khai phần mềm báo cáo điện tử theo TT39.
 * Thành phần: P.KHTC; TTYT tuyến tỉnh; BV tuyến tỉnh; Ban BVSKCB tỉnh; BV Ngoài công lập, BV ngành, Bệnh xá CA tỉnh, SQCB
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Chính   - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần:TS Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ năm 22/10/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự họp Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ - thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Dương lần thứ IX năm 2020 (Sáng và chiều 15 giờ).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh (Đại lộ Bình Dương).       
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn triển khai phần mềm HSSK điện tử (22 &23/10).
 * Thành phần: Lãnh đạo và cán bộ đầu mối TTYT huyện, thị, tp; Phòng Y tế; TT.KSBT; Các PCN sở : KHTC, NVY, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham dự khóa đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước (2 ngày).
 * Thành phần: CN Nguyễn Ái Hậu - CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHKT Bình Dương - số 26 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 23/10/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác công đoàn ngành y tế 9 tháng đầu năm 2020.
 * Thành phần: BCH, UBKT, BNC CĐNYT, CT hoặc PCT các CĐCS.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp bình xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác XMC-PCGD-XHHT giai đoạn 2012-2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiếu - VP.
 * Địa điểm: HT. Sở Giáo dục & Đào tạo.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/10/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 12-10 den 16-10-2020.pdf

​Thứ hai 12/10/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng trưởng, phó phòng và tương đương.
 * Thành phần: Bs Đạt - PTP.NVY, CN Cường - PTP.KHTC, ThS Hiếu - CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh (từ 12/10-14/10).
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Hậu Giang.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Tập trung dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Ks Becamex - TP. Mới Bình Dương.
  
2-13 giờ 30: Trực chỉ đạo, giám sát các tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.                                                        
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Khu Triển lãm và Ks Becamex,
  
3-14 giờ 00: Làm việc về công tác cán bộ tại Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: BS Hùng- Chánh Văn phòng, CN Cường-KHTC.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
Thứ ba 13/10/2020:
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Thông báo của 244/TB-UBND tỉnh)
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Tập trung tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh     
 Xe: Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe.
  
2-8 giờ 00: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh          
  
37 giờ 30: Trực chỉ đạo, giám sát các tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.                                                        
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Khu Triển lãm và Ks Becamex,
  
47 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
5-8 giờ 30: Dự Công bố Quyết định thanh tra TTYT Thị xã Tân Uyên
 * Thành phần: CN Hữu - Phó CVP.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Tân Uyên
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (ngày 13/10/2020 đến 15/10/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVD, Cục QLTT, Ban QLCKCN, TTKN.
 * Địa điểm: TDM, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh          
  
2-16 giờ 00: Trực giám sát y tế - Khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020.                       
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Khu Triển lãm.
  
Thứ tư 14/10/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Phiên chính thức (theo chương trình Đại hội).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh          
  
2-7 giờ 30: Trực chỉ đạo, giám sát các tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.                                                        
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Khu Triển lãm và Ks Becamex,
  
3-8 giờ 00: Đánh giá thực hiện Bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: BVQT Hạnh Phúc.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
68 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Tất Thành  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ năm 15/10/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên bế mạc).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Hồng Chương -PGĐ Sở, kiêm Hiệu trưởng Trường  CĐYT Bình Dương.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh          
  
2-7 giờ 30: Trực chỉ đạo, giám sát các tổ y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.                                                        
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Khu Triển lãm và Ks Becamex,
  
3-11 giờ 30: Dự họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tập huấn phần mềm thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: P.KHTC( Bs Tùng, Ths Chinh); TTYT, Phòng Y tế huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn QMS tuyến quận, huyện (15&16/10).     
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.    
 Xe:
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 859/QĐ-SYT ngày 09/10/2020 (BS Hùng-CVP; ThS Hiếu VP Sở).
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh.
  
Thứ sáu 16/10/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định ĐKSX Mỹ phẩm Công ty Hiếu An Phát.
 * Thành phần: P.NV Dược.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                       
48 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ (điều chỉnh, bổ sung) từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ (điều chỉnh, bổ sung) từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/10/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

Tuần lễ từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te (dieu chinh, bo sung) 05-10 den 10-10-2020.pdf


Thứ hai 05/10/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó CTT.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                             
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 06/10/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch PC và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 cho 20 tỉnh KV phía Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Ninh Kiều 2 - Cần Thơ.
 Xe: Đi chung TT.KSBT tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo báo cáo số liệu đánh giá giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế, vòng đánh giá tháng 9/2020.
 * Thành phần: Bs Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Ks BCONS (Tp. Thủ Dầu Một).
  
4-8 giờ 00: Tập huấn quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp (ngày 6&7/10/2020).
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Ks Đại Nam Sài Gòn, Q1. TP. HCM.
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 3 (6/10-21/10).
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT
 * Địa điểm: Theo Thông báo.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (ngày 06/10/2020 đến 09/10/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cục QLTT, Ban QLCKCN.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM, Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế khu vực tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh và khu vực triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ tư 07/10/2020.
Sáng:
1-9 giờ 30: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp triển khai Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH phối hợp nhiều lực lượng cấp tỉnh tại tòa nhà Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển đào tạo Y khoa hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Theo Quyết định 1575/QĐ-UBND ngày 19/06/2017 của UBND tỉnh (BGĐ Sở, CĐNYT, Văn phòng Sở và Thư mời).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 08/10/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 45.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.                                          
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở, CHT Ban CHQS SYT.
 * Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
4-8 giờ 00: Dự lễ khánh thành Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
                                             
5-8 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/10/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NV Dược, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
2-8 giờ 00: Hội thảo giới thiệu hệ thống eCDS-MMS tại khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.
 * Thành phần: P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, Q3, Tp. HCM.
 Xe: Đi chung xe TT.KSBT.    
  
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư hoặc PBT các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm KSBT tỉnh.
  
Thứ bảy 10/10/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế khu vực tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh và khu vực triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/09/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-9 den 03-10-2020.pdf

Thứ hai 28/9/2020:
Sáng:​
  
1-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 661/QĐ-BHXH ngày 21/9/2020.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Hội nghị BCH Đảng bộ khối (mở rộng) lần thứ hai, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.
  
Thứ ba 29/9/2020:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (cả ngày, theo Lịch của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế về việc triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. NV Dược, P.NVY, P.KHTC, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, TTKN tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh -khách b
  
3-6 giờ 10: Tham gia Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (6 giờ 10 đại biểu có mặt tại Trung tâm TM Becamex để xuất phát).
 * Thành phần: Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: Theo TB số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (ngày 29/9/2020 đến 01/10/2020.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cục QLTT, Ban QLCKCN.
 * Địa điểm: TP.Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Sở Y tế (30/9), Cá nhân (28, 01/10)
  
5-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc tân dược bổ sung năm 2019 - 2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ 1127/QĐ-SYT, Sở TC, BHXH, Đơn vị mua thuốc tập trung; Giám đốc và TK Dược các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN, TTYT các huyện, thị xã, thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.                    
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hoàng Ẩn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2020 mở rộng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Tiếp tục họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (họp thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
3-13 giờ 30: Tham dự Hội thảo góp ý khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm.
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT tỉnh, TTYT TP.TDM, Thuận An.
 * Địa điểm: Nhà khách Quốc hội - Q3.TP.HCM.
  
Thứ tư 30/9/2020.
Sáng:
1-6 giờ 10: Tham gia Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (6 giờ 10 đại biểu có mặt tại Trung tâm TM Becamex để xuất phát).
 * Thành phần: Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: Theo TB số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020.
  
2-7 giờ 30: Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra dự đại biểu; ThS Hiếu-VP Sở ( Tiểu ban hậu cần, phục vụ).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng cấp tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TV.BCĐ.
 * Địa điểm: Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade, xã An Tấy, Bến Cát.
 Xe:
  
4-9 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
5-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Chiến lược & Chính sách - Bộ Y tế về đánh giá chiến lược quốc gia phát triển ngành dược giai đoạn đến năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, P. NV Dược, P.KHTC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở KH&CN, Ban QLCKCN, Các Công ty Dược.
 * Địa điểm: 03 Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương
 * Thành phần: Bs Đạt- PTP.NVY, CN Cường-PTP.KHTC, Ths Hiếu.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS TTYT Bắc Tân Uyên.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ năm 01/10/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: HĐND tỉnh làm việc với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (theo TB số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
 * Thành phần: Viện Pasteur TP.HCM, TT.KSBT, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe: TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00: Tập huấn phần mềm thống kê y tế phiên bản 2.
 * Thành phần: ThS Chinh - P.KHTC.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
5-8 giờ 00: Giám sát chuyên đề
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS BVĐK tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
Thứ sáu 02/10/2020
Sáng:
1-9 giờ 30: Tiếp đoàn Kiểm tra 05 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - Tỉnh ủy Bình Dương.
 * Thành phần: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ quy tắc ứng xử và quy định về y đức của Ngành Y tế (Quyết định số 766/QĐ-SYT ngày 07/09/2020 của Sở Y tế); VP Sở chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ và bổ sung danh mục kỹ thuật KCB các cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Phòng NVY.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Giám sát chuyên đề
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: CĐCS TTYT huyện Dầu Tiếng.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ bảy 03/10/2020
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tâm - P NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục phát triển nông thôn (60 - Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, TP.TDM).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
18/09/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 21.9 den 26.9.2020.pdf

Thứ hai 21/9/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 44- Khóa X
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT, BVĐK tỉnh và TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Trụ sở Viettel Bình Dương (số 277 - Đại lộ Bình Dương) và Vietel huyện/thị/thành phố.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét mức bồi hoàn kinh phí của sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐNYT, P.KHTC, VP và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp chuẩn bị tổng kết 10 năm công tác phát triển YHCT.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Dự Hội nghị báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Bình Dương Innopolis.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-14 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
5-15 giờ 00: Họp đặt hàng để đào tạo bác sĩ đa khoa năm 2020 tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-15 giờ 00: Họp hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế tuyến xã cấp thuốc định kỳ cho bệnh nhân tâm thần và nhân viên y tế thôn, bản tham gia phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Phòng KH-TC, Phòng Nghiệp vụ Y, VP Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật họp và chuẩn bị nội dung
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 22/9/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp tục Hội nghị báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Bình Dương Innopolis.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự công bố Kết luận thanh tra Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát
 * Thành phần: CN Hữu - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
  
3-9 giờ 00: Họp công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cục QLTT.
 * Địa điểm: TP.Dĩ An, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tham gia khóa bồi dưỡng Đánh giá tác động chính sách về xã hội và giới (22-25/9/2020).
 * Thành phần: Ths Hiếu - CV. Văn phòng.
 * Địa điểm: Vũng Tàu.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
2-14 giờ 00: Tập huấn sử dụng phân hệ ứng dụng di động của phần mềm Quản lý văn bản liên thông của tỉnh.
 * Thành phần: Cán bộ công chức cơ quan Sở Y tế (Đề nghị CBCC tham dự đầy đủ để sử dụng hiệu quả phần mềm QLVB qua thiết bị di động smart phone IOS và Android).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ tư 23/9/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề y đợt 9/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự tập huấn giới thiệu chương trình đào tạo lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần đa khoa (23/9 - 25/9).
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: Công ty DP GDP.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban soạn thảo đề án "Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 1500 giường".
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 27/12/2019 của Sở Y tế (BS Thuận-PGĐ Sở; BS Tính-PGĐ BVĐK; BS Tùng; Tài, DS Quốc; BS Hùng-Sở Y tế); BV tỉnh chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Dự Ngày hội Trung thu và trao học bổng HSSV.
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 24/9/2020
Sáng:
  
1-6 giờ 10: Tham gia Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (6 giờ 10 đại biểu có mặt tại Trung tâm TM Becamex để xuất phát).
 * Thành phần: Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: Theo TB số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020.
  
2-8 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: Phòng khám Châu Thành - NTU.   
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/9/2020
Sáng:
1-6 giờ 10: Tham gia Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (6 giờ 10 đại biểu có mặt tại Trung tâm TM Becamex để xuất phát).
 * Thành phần: Bs Tùng -TP.KHTC.
 * Địa điểm: Theo TB số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020.
  
2-8 giờ 00:  Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ_ĐCT và Nghị quyết 6b/NQ_TLĐ.
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương.
  
3-9 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Hùng - CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2019 - 2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ 1127/QĐ-SYT, Sở TC, BHXH, Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                                  
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ và bổ sung danh mục kỹ thuật KCB các cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn ngành y tế. 
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương thực hiện chương trình phát triển thanh niên 2011-2020.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Dương.
 
Thứ bảy 26/9/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP. Quy Nhơn.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Lãnh đạo CDC.
 * Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

                                                      

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/09/2020 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 14.9 den 18.9.2020.pdf

                                                   

Thứ hai 14/9/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác Viện Chiến lược chính sách - Bộ Y tế về rà soát việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia về phát triển PHCN giai đoạn 2014 - 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 15/9/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (từ ngày 15-17/9).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cục QLTT.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
2-9 giờ 00: Họp về phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của 04 đơn vị ngành y tế: Văn phòng sở, BVĐK tỉnh, Trung tâm CSSKSS tỉnh, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình.
 * Thành phần: Ths Minh - Văn phòng, CN Cường - P.KHTC.
 * Địa điểm: Sở Tài chính - Tầng 2, TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Chí Thanh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần V.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TV.BTC.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ tư 16/9/2020.
Sáng:
1-9 giờ 00: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp tư vấn thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở; P. KH-TC; NVY, VP Sở Y tế; TT.CSSKSS; Chi cục DS-KHHGĐ chuẩn bị nội dung và dự họp.
 * Địa điểm: Phòng khách, Tầng 1, tháp B, TTHC.
Thứ năm 17/9/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban LĐLĐ tỉnh quý III/2020.
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm TVPLCĐ.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định Danh mục kỹ thuật, phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Bến Cát và Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ 23/QĐ-CĐYT.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT tỉnh.
Thứ sáu 18/9/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic, thuốc biệt dược bổ sung năm 2019 - 2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ 1127/QĐ-SYT, Sở TC, BHXH.
 * Địa điểm: Phòng khách, Tầng 1, tháp B, TTHC.
  
3-9 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Cục CNTT - Bộ Y tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC, VP, NVY. Đại diện các đơn vị: BVĐK tỉnh, TTYT các huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp, Tầng 1, TTHC.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung Danh mục kỹ thuật, PKĐK An An Bình.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Phòng NVY, mời đại diện BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT.
 * Địa điểm: TP.Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/09/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 07.9 den 11.9.2020.pdf

Bo sung Lich So Y te 07.9 den 11.9.2020.pdf

Thứ hai 07/9/2020:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ ba 08/9/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020 (8-10/9).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cảnh sát ĐTTPMT, Thanh tra SCT.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 00: Họp tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ tư 09/9/2020.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
Thứ năm 10/9/2020
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thảo Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 11/9/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ bổ sung DMKT khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY và theo Giấy mời.
 * Địa điểm: BVĐK Mỹ Phước.
 Xe:  Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Họp tại Trường Cao đẳng Y tế (theo lịch của Trường).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở, HT trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/08/2020 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 31.8 den 04.9.2020.signed.pdf


Thứ hai 31/8/2020:
Sáng:​
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban soạn thảo đề án "Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 1500 giường".
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 27/12/2019 của Sở Y tế (BS Thuận-PGĐ Sở; BS Tính-PGĐ BVĐK; BS Tùng; Tài, DS Quốc; BS Hùng-Sở Y tế); BV tỉnh chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 01/9/2020:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (06 giờ có mặt tại sở cũ).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Chương - PGĐ Sở, Bs Hùng - Chánh VP, Bs Hồng - Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 75 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Hồng Chương - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Hội nghị sơ kết thi đua khối các bệnh viện.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CN Hữu - Phó CVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Quân Y 4 - Quân đoàn 4.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cảnh sát ĐTTPMT, Thanh tra SCT.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Tham gia hỗ trợ kỹ thuật xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/9/2020.

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2020

(Theo Thông báo số 187/TB-UBND ngày 20/8/2020)

  
Thứ năm 03/9/2020
  
1-8 giờ 00: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung (thông qua danh mục xếp hạng nhà thầu).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và các thành viên đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh).
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế năm 2020.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Cảnh sát ĐTTPMT, Thanh tra SCT.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
3-8 giờ 30: Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức TTYT huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 713/QD-SYT ngày 25/08/2020 của Sở Y tế (Bs Hùng - CVP; ThS Hiếu-VP Sở; Bs Nguyên, CN Trang; CN Xuyến TTYT huyện Phú Giáo).
 * Địa điểm: Phòng họp TTHC tỉnh.
4-9 giờ 30: Họp điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, sáp nhập khoa phòng của TTYT thị xã Bến Cát, TTYT huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; CN Hữu- Phó CVP; TTYT thị xã Bến Cát, TTYT huyện Bàu Bàng chuẩn bị nôi dung
 * Địa điểm: Phòng họp TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Họp với BV.YHCT chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm phát triển y dược cổ truyền theo QĐ 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 04/8/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020 (theo lịch, Công văn 3067-CV/TU của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (P.NVY chuẩn bị ).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự họp báo cáo tình hình chuẩn bị tiếp nhận, vận hành Bệnh viện đa khoa 1.500 giường, tiếp nhận các công trình Bệnh viện đã đầu tư hoàn thành.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, BVĐK tỉnh, P.KHTC, Văn phòng (P.KHTC và Văn phòng chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ cho cơ sở KCB tư nhân.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An, Dĩ An.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương -  Phó Chánh Thanh tra.    
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
            
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/08/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/08/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/08/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/08/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24.8 den 28.8.2020.pdf


Thứ hai 24/8/2020:
Sáng:​
  
1-

9 giờ 00:

- ND1: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN

- ND2: Công bố quyết định về công tác cán bộ.

 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề y đợt 8/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                             
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.