An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2021
 
TT QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP CHỨNG TỪ NỘP PHẠT SỐ TIỀN (đồng) CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN LỖI VI PHẠM Số Ngày Số Ngày 1 01/QĐ-XPHC 06/01/2020 0012957 09/1/2020 4.000.000 Công ty TNHH DV Sức ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 08/01/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2020 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021
 
 
 
Ảnh
Video