Công bố danh sách
 
​DS hanh nghe PKDK Sai Gon Medic_12-9-2019.pdf
 
​DS hanh nghe PKDK Sai Gon Medic_11-11-2019.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Hoang Lan _21-11-2019.pdf
 
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Thien Tam_13-11-2019.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Anh Chau_12-6-2019.pdf
 
 
 
Ảnh
Video