Công bố danh sách
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Hong Hanh_17-02-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Anh Tuan_14-02-2020.pdf
 
​DS thuc hanh nha thuoc Truong An.pdf
 
​DS thuc hanh nha thuoc Minh Anh.pdf
 
​DS thuc hanh nhà thuoc My Duyen.pdf
 
 
 
Ảnh
Video