Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
883/SYT-NVD 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của BYT về công tác PC dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở SXKD và KCN (K/g: CDC Bình Dương) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video