Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
826/SYT-NVD 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đảm bảo an toàn hiệu quả trong công tác PC dịch Covid-19 (K/g: PYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video