Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
113-CV-BCĐ 
Ban hành:
06/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN bổ sung nội dung công văn số 108/CV-BCĐ ngày 01/7/2021 (K/g: các công ty/doanh nghiệp ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video