Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
879-SYT-NVY 
Ban hành:
02/04/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
CV-góp bản dịch ICD-CM Quyển 3 trên trang icd9ev.kcb.vn và bản dịch ICD-10 Quyển 1 trên trang icd10ev.kcb.vn (K/G: CÁC CƠ SỞ KCB ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video