Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
409/SYT-KHTC 
Ban hành:
06/02/2024 
Người ký:
Huỳnh Minh Chín 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND. Kg: các cơ sở y tế công lập 
Ảnh
Video