Tin Tức - Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 06/10/2023, 22:00
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2023

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023​


Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 3379/UBND-NC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1381/SNV-CCVC ngày 07/8/2023 của Sở Nội vụ tinh Bình Dương về việc thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SYT ngày 09/8/2023 của Sở Y tế về tổ chức xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023;

Sở Y tế thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc xét tuyển viên chức nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế.

2. Việc xét tuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c) Đang chấp hành quyết định kỷ luật của các cơ quan nhà nước; chưa hoàn thành nghĩa vụ theo cam kết với đơn vị đang công tác.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

a) Thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế.

b) Số lượng, vị trí việc làm các chức danh cần tuyển dụng do Sở Y tế tổng hợp và thông báo theo quy định.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển)

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

c) Bản sao giấy khai sinh; Bản sao Căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nộp bản sao có chứng thực và người dự tuyển phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ).

Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và cơ sở đào tạo nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

đ) Giấy xác nhận quá trình công tác (theo mẫu), áp dụng đối với các vị trí việc làm có yêu cầu kinh nghiệm công tác.

Đối với các trường hợp hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển phải kèm theo tất cả Bản hợp đồng đã ký với đơn vị, bản sao Sổ bảo hiểm xã hội có thể hiện quá trình công tác kèm theo Bản nhận xét của Thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc trong thời gian hợp đồng, trong đó xác định rõ nội dung, lĩnh vực công việc đã thực hiện.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ vào 01 vị trí việc làm.

3. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập tham dự Vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính dựa trên thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn của một thí sinh tối đa là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 5 mục III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục III.5 Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

- Địa điểm thông báo, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại ô số 06, bộ phận một cửa của Sở Y tế Trung Tâm hành chính công, tháp B, Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 12/9/2023 đến hết ngày   11/10/2023. (Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ trong ngày, vào giờ hành chính)

+ Buổi sáng: từ 08h30 đến 10h30

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h00

7. Lịch phỏng vấn và địa điểm tổ chức phỏng vấn:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng xét tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể trên website Sở Y tế https://soyte.binhduong.gov.vn

8. Phí xét tuyển

Mức thu phí dự tuyển viên chức là 400.000 đồng/hồ sơ (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý :

- Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ phải đọc kỹ bảng tổng hợp nhu cầu kèm thông báo này để chọn đúng vị trí việc làm của cơ quan đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với ngành nghề, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp chưa rõ phải trao đổi với Sở Y tế trước khi mua và nộp hồ sơ.

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng, trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều vị trí khác nhau Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ điều kiện dự thi của thí sinh đó.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Trung Tâm hành chính công, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, và đăng tải tại các website của UBND tỉnh http://www.binhduong.gov.vn,  website Sở Nội vụ http://www.snvbinhduong.gov.vn. và website Sở Y tế https://soyte.binhduong.gov.vn;

Các thông báo liên quan đến kỳ xét tuyển sẽ được Hội đồng tuyển dụng thường xuyên cập nhất trên website của Sở Y tế, các thí sinh có nhu cầu có thể tra cứu kịp thời.

Mọi phản ánh, thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Văn phòng Sở Y tế qua số điện thoại: 0274.3825377 để được hướng dẫn.

Thông báo này thay thế Thông báo số 98/TB-SYT ngày 08/9/2023 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương./.

Nhu cầu tuyển dụng viên chức 2023 (Lần 2).xlsx

113-TB-SYT.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   6056
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức - Sự Kiện