Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
762-SYT-KHTC 
Ban hành:
08/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
chủ trương sữa chữa máy quang phổ hấp thu nguyên tử của TT KIỂM NGHIỆM BD (K/g: TT KIỂM NGHIỆM) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video