Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
605/BQL-DN 
Ban hành:
22/02/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Xin hướng dẫn kịch bản mẫu PC dịch Covid-19. Kg: TT CDC 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video