Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1601-SNV-ĐTTTr 
Ban hành:
18/11/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 202-2025.Kg: Các đơn vị TT Sở  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video