Văn bản Chỉ đạo điều hành
TT 
Số Ký hiệu:
02/2019-TT-BYT 
Ban hành:
21/03/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về bụi -giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (K/g: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video