Giới thiệu
 
Sở Y tế Bình Dương có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức ...
 
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân cả nước nói chung, Bình Dương nói riêng đã giành được thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNGGiới thiệu chungSƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/03/2018 15:00NoĐã ban hành

SD.JPG

Chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế Bình DươngGiới thiệu chungChức năng, nhiệm vụ Sở Y tế Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Y tế Bình Dương có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).
01/12/2017 11:00NoĐã ban hành
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh :
a). Quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế địa phương;

b) Các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật;

b) Các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng
a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng
a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền
a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

7. Về thuốc và mỹ phẩm
a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm
a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế
a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản
a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về Bảo hiểm y tế
a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế
a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.​


490-so-y-te-binh-duon
Lịch sử ngành y tế Bình DươngGiới thiệu chungLịch sử ngành y tế Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân cả nước nói chung, Bình Dương nói riêng đã giành được thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
01/12/2017 11:00NoĐã ban hành
Ba mươi năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975 - 2005), một quãng thời gian không dài nối liền quá khứ oanh liệt với hiện tại sôi động của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến động phức tạp, cùng với những khó khăn trong nước đã đặt Đảng bộ và nhân dân Bình Dương trước những thử thách gay gắt.
Dày dạn qua chiến tranh cách mạng trên một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quân sự, với những khó khăn gian khổ của "Miền Đông giao lao" đã tôi luyện cho Đảng bộ Bình Dương bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đương đầu và vượt qua thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn cách mạng mới, nhân dân Bình Dương trong đó có lực lượng y tế đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu và đã giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới và con ngưới mới xã hội chủ nghĩa.
Ghi lại thành quả của Ngành y tế tỉnh nhà trong việc triển khai các hoạt động công tác y tế bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nguồn nhân lực con người có chất lượng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là việc làm thiết thực có ý nghĩa.
Thực hiện chỉ thị Số: 39-CT/TU ngày 22-10-2004 về việc nâng cao chất lượng biên soạn lịch sử địa phương của Tỉnh uỷ Bình Dương. Ban lãng đạo Sở y tế Bình Dương quyết định tổ chức biên soạn công trình "LỊCH SỬ NGÀNH Y TẾ BÌNH DƯƠNG (1975 - 2005)"
Cuốn sách "Lịch sử ngành y tế Bình Dương (1975 - 2005) nhằm tái hiện một thời kỳ xây dựng và phát triển Ngành y tế không kém phần khó khăn, thử thách, tập trung phản ánh một cách có hệ thống những sự kiện tiêu biểu, chân thật và sống động, làm rõ tinh thần hết lòng vì người bệnh, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của cán bộ nhân viên y tế từ tỉnh xuống cơ sở. Qua đó khơi dậy niềm tự hào của đội ngũ làm công tác y tế tỉnh nhà, góp phần giáo dục truyền thống "Lương y như từ mẫu" cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế.
Quyển Lịch sử Ngành y tế Bình Duơng - tập II (1975 - 2005) được chia làm 2 phần với 6 chương như sau:
Chương mở đầu.
Phần thứ nhất:

Ngành y tế Bình Dương 10 năm xây dựng và phát triển - Góp phần cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 1985) có 2 chương gồm: chương1 và 2.
Phần thứ hai:

Y tế Bình Dương 20 năm đổi mới và hiện đại hoá (1986 - 2005) có 3 chương gồm chương 3, 4 và 5..
Trong quá trình biên soạn, cuốn sách được sự đóng góp tận tình của nhiều đồng chí lãnh đạo Sở, Ban Giám đốc Sở, của các thế hệ cán bộ công tác qua nhiều thời kỳ. Mặc dù Ban Giám đốc Sở đã tập trung sức chỉ đạo, Ban biên tập đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, song chắc chắn cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để tiếp tục bổ sung, sửa chữa trong lần xuất bản sau đạt chất lượng hơn.
Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng cán bộ lãnh đạo của Sở qua các thời kỳ đã góp nhiều công sức để hoàn thành cuốn sách này. Nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2007) Ban Giám đốc Sở Y tế xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: Lịch sử ngành y tế Tỉnh Bình Dương (1975 - 2005) đến cán bộ, nhân viên ngành y tế và cán bộ, đồng bào trong tỉnh.​


468-lich-su-nganh-y-te-binh-duon
Ảnh
Video