Tìm kiếm nâng cao

Lãnh đạo ngành

Lãnh đạo ngành Y tế Bình Dương

1. Giám đốc Sở - Tỉnh Ủy viên - Bí thư đảng ủy: Phụ trách chung

- Họ và tên

- Năm sinh

- Trình độ chuyên môn

- Lý luận chính trị

- Quản lý nhà nước

- Trình độ Ngoại ngữ

- Email

: Lục Duy Lạc

: 1961

: Bác sỹ Chuyên khoa II

: Cao cấp lý luận chính trị

: Cử nhân hành chính

: B - Tiếng Anh

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Y tế làm việc theo chế độ thủ trưởng, đứng đầu là Giám đốc Sở. Giám đốc Sở là người chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ các mặt hoạt động của Sở trước UBND tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ. Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Giám đốc Sở trực tiếp chịu trách nhiệm về tổ chức cán bộ, kế hoạch tài vụ đồng thời là chủ tài khoản của Sở.

2. Phó Giám đốc Sở: Phụ trách Dược …

- Họ và tên

- Năm sinh

- Trình độ chuyên môn

- Lý luận chính trị

- Quản lý nhà nước

- Email

: Ngô Tùng Châu

: 1961

: Dược sĩ Chuyên khoa 1

: Cử nhân

: Chuyên viên

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phó Giám đốc Sở: Phụ trách Y tế dự phòng…

- Họ và tên

- Năm sinh

- Trình độ chuyên môn

- Lý luận chính trị

- Quản lý nhà nước

- Trình độ Ngoại ngữ

- Email

: Huỳnh Thanh Hà

: 1961

: Bác sỹ Chuyên khoa II

: Cao cấp lý luận chính trị

: Bồi dưỡng Chuyên viên

 : B - Tiếng Anh

 

4. Phó Giám đốc Sở : Phụ trách KHCN, HNYDTN, KCB BHYT…

- Họ và tên

- Năm sinh

- Trình độ chuyên môn

- Lý luận chính trị

- Quản lý nhà nước

- Trình độ Ngoại ngữ

- Email

: Cao Thị Bích Thuận

: 1966

: Bác sỹ Chuyên khoa II

: Cao cấp lý luận chính trị

: Bồi dưỡng chuyên viên

: C - Tiếng Anh

: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các Phó Giám đốc Giúp việc cho Giám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực công tác được phân công và cùng Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế. Các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Thông tin bổ sung