Tìm kiếm nâng cao

Văn bản QPPL

Danh mục VBQPPL

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC Y TẾ

(TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH)

 

 

I.LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND7 về Chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, cán bộ tỉnh Bình Dương

Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND8 Về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.                                                                   

Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND8 Về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND  Về việc ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND8 Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương

II. LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế cấp thẻ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chỉ thị số 19/2004/CT-CTChủ động tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Chỉ thị số 35/2004/CT-CTVề việc tăng cường các biện pháp dập dịch sốt xuất huyết.

Chỉ thị số 03/2010/CT-UBNDVề việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

III. LĨNH VỰC THANH TRA

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

IV. LĨNH VỰC KHÁC

Quyết định số 199/2003/QĐ.UBVề việc Tách Phòng Nghiệp vụ Y - Dược thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Quyết định số 267/2003/QĐ.UBV/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 271/2003/QĐ.UB V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 77/2004/QĐ-UB Về việc thành lập Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng.

Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bình Dương.

 

 

Thông tin bổ sung